Peygamberimiz Kur’ân’ı Nasıl Okurdu?

Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak, Peygamberimizin Kur’ân’ı nasıl okuduğunu ve Kur’an tilâvetlerinde öne çıkan vasıfları anlattı. İşte rivâyetler ışığında nebevî tilâvetin vasıfları…

Resûl-i Ekrem (sav) âlemlere rahmet olarak gönderilmiş[1] ve O’na en büyük mûcize olarak Kur’ân-ı Kerîm verilmiştir[2]. Karanlıklara ışık[3], doğru yola rehber[4] ve müminlere rahmet[5] olan Kur’ân-ı Kerîm, doğruyu eğriden ayıran bir kelâm olarak[6] sözlerin en güzeli[7] ve en doğru yola iletenidir[8]. O Kur’an ki hakîkatin kesin bilgisi[9], mübârek bir zikir[10]ve büyük bir haberdir[11]. Bütün bir âleme ve özellikle doğru varmak isteyene öğüt[12], apaçık bir nûr[13] ve gönüllere şifadır[14].

Kur’ân-ı Kerîm’in bir çok vasfı içinde ön çıkan bir hususiyeti de “el-Kur’ân” ismiyle ‘okunan kitap’ olması ve daha da ötesi okunması ibâdet telakki edilmesidir. Onu ilk olarak Allah (cc) meleklere okumuş ve ta’lim etmiştir[15].Tabiatıyla Kur’ân’ın ilk muallimi Cenâb-ı Hak, ilk talebeleri melekler olmuştur. İlâhi planda ve meleklere yönelik olarak tecelli eden bu kıraatin mâhiyet ve ta’lim tarzı hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Kur’ân’ın beşer âlemine intikâlinden önce ikinci aşamada gerçekleşen kıraati ise melekî planda olmuştur. Vahiy meleği Cebrâil (as) taraf-ı ilâhîden aldığı emir gereği, Kur’an vahyinin ilk bölümlerini Hira mağarasında tefekkür ve ibâdetle meşgul olduğu bir esnada Resûl-i Ekrem’e (sav) ta’lîm etmiştir[16]. Kırk yaşlarında vahye muhatap olan Efendimiz’in (sav) risâlet makamında aldığı ilk mesajlar “Yaratan Rabb’inin adıyla oku[17]!” fermân-ı sübhânisiyle başlarken, bir çığlık misâli kâinata yayılan Alak sûresinin ilk beş âyeti yaklaşık yirmi üç yıl süren vahiy ta’lim sürecinin besmelesi olmuştur.

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Nasıl Kur’ân Okurdu?