Nefs ile Mücadelede 4 Aşama

Müslüman batıl ile nasıl çaba etmelidir? Nefs ile gayrette 4 evre.

Günümüzde dinler arasında savaş hakikatleşmiyor. Çünkü Haçlılar bugün metot değiştirdiler. Artık vekâlet harpleriyle, daha ziyâde Müslümanı Müslümana kırdırmayı seçim ediyorlar. İslâm beldelerine fitne ve fesat tohumları ekerek askerî müdâhale ve işgallerine zemin hazırlıyorlar. Müslüman ülkelerin başına muhtelif darbeler ve siyasî entrikalarla kendilerine bîat etmiş zorba diktatörleri musallat ediyorlar. Dünyanın en büyük silâh tüccarları da güyâ savaşa karşı olduklarını söyleyen, aynı din düşmanlarıdır.

Ayrıca, hak ve bâtılın çabası; kültür, sanat, ekonomi, neşriyat ve fikriyat sahalarında da tam süratiyle devam etmektedir.

Bir Müslümanın mülküyle, canıyla, eliyle, diliyle, kalemiyle, velhâsıl her türlü imkânıyla bu gayrette yerini alması îcâb eder. Tabi bunun için evvelâ kendisini İslâm ve Kur ’ân kültürüyle mücehhez hâle getirmesi lâzımdır. Bu da nefisle mücâhedenin bir parçasıdır.

NEFS İLE GAYRETTE 4 EVRE

Çünkü mücâhede-i nefs dört merhaledir:

Birincisi: Hak ve hakîkati bilmek, Kur ’ân ve Sünnet kültürünü tahsil etmek için gösterilen cehd ve gayret.

İkincisi: Bilinen ilmi tatbik etmek, ihlâsla amel etmek.

Üçüncüsü: Başkalarını İslâm ’a davet etmek.

Dördüncüsü: Davet yolunda karşılaşabileceği meşakkatlere sabır ve sebat göstererek tahammül etmek.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, İslam Tefekkür Ufku, Erkam Yayınları

İslama Doğru

NEFSİN MEVKİLERİ