Mü’minin Ülfeti

Peygamber Efendimiz’in “Mü’min ülfet eden ve ülfet edilen kimsedir” ifadesinden hareketle denilebilir ki, ülfetle iman arasında ciddi bir ilişki söz konu sudur. İmandaki keyfiyet, ülfetteki ufku ve kaliteyi belirler diyebiliriz.

Müminin ülfeti, sadece insanlarla sınırlı değildir. İman öyle bir bağdır ki, kişiyi önce Allah’a, sonra da O’nun adına tüm varlığa bağlar. Mü’min her şeyden önce, Allah’a karşı ülfet ve ünsiyetin derdine düşen bir gönle sahiptir. O’nunla ülfeti dostluk kıvamına ulaştırmak, mü’minin yüce bir ufku olmak durumundadır. Bu yöndeki ülfet arayışının keyfiyeti kadar, tüm varlıkla ülfet etme ve ülfet edilme özelliği de gelişir. Sonunda öyle bir noktaya erişilir ki, müseccel Allah düşmanları dışında tüm varlıkla; meleklerle, insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle ve hatta dağlar ve taşlar ile ülfet kurulmaya başlar. Bu sevgi ve dostluk çemberine sahip bir ülfet erinin duyacağı haz ve lezzet, herhalde her türlü tavsifin üzerinde olacaktır. İşte bu hal, daha dünyada iken cennetin neşe ve huzurundan gönül ikliminde rayihalar esmesine vesile olacaktır. İslam, işte böyle bir “dârü’s-selâm” davetidir.

HER NİMETİN KAYNAĞI

Her nimetin yegane kaynağı Mevlâ olduğu gibi, ülfet etme ve edilme nimetinin kaynağı da yine O’dur. Bu gerçek ayet-i kerimede şöyle bildirilir:

“(Ey habibim) Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini ülfet ettiremezdin; fakat Allah, onların aralarını bulup kaynaştırdı.” (Enfal Sûresi, 63)

Ülfetin ikrâm-ı ilâhî olduğuna yakinen inanan Allah Resülü -sallallahu aleyhi ve sellem- dularında sık sık: “Ey Allahım! Kalplerimiz arasına ülfet ver. Aramızı düzelt. Bizi selâmete çıkaracak yollara ilet!”32 niyazında bulunmuştur.

ÜLFETİN VARLIĞI

Ülfetin varlığının en güzel alametlerinden biri de hilm ehli olmaktır. Hilm, yumuşak huylu ve uysal olmak anlamındadır. Ehlullâhın beyanına göre harama girmemek şartıyla hilm ehli olmak, rızâ makamından da üstün bir haldir.

32) Ebû Dâvud, Salat, 177-178/969; Hâkim, Müstedrek, I, 397/977.

Kaynak: Dr. Adem Ergül, Göklere Yolculuk Var, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın