Kalbin Ameli Nedir?

Kalp, Cenâb-ı Hakkʼın tam adlarına aynadır. Allahʼın adları aracılığıyla ebediyeti bulmaya çalışır. Peki kalbin ameli nedir?

Cenâb-ı Hak emrediyor:

“…Onlar Allahʼtan lûtuf ve rızâ isterler…” Fetih, 29

Resûlullah emrettiler:

“…Allâh ve Resûlü ’nün rızâsını, yeniden Allâh ve Resûlü ’ne muhabbet beslemekte arayınız.” Senderûsî, Keşf-i İlâhî, II, 651; Halebî, Mevsûatü ’l-Ehâdis, VI, 492/16010

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri emreder:

“Kalbimi semâya götürdüler. Tam melekûtun etrafını gezip geri döndü. Kalbime:

«–Oradan ne getirdin?» diye sordum:

«–Muhabbet ve rızâ! Çünkü orada bu ikisinin rağbet gördüğünü müşâhede ettim.» dedi.”

Cenâb-ı Hak, velî kullarına zaman zaman birtakım mânevî hâller, kalbî bulgular, sünûhat, zuhûrat ve esinler ihsân edebilir. Bunlar bâzen rüyâda, bâzen uyku ile kurnazlık arasında, bâzen de derin tefekkür ve murâkabe esnâsında reelleşir. Bâyezîd-i Bistâmî Hazretlerinin bu beyanları da -Allâhu a‘lem- bu minvaldeki bir müşâhedenin yapıtıdır. Bu nevî ifadeler, şerʼî bir karar niteliği taşımasa da, Mârifetullah yolunun samimî yolcularına yüksek ufuklar açar.

KALBİN AMELLERİ

Hakîkaten muhabbet ve rızâ, îman nûrunun tecellîgâhı olan kalbin en önemli iki amelidir. Bu ikisi, müʼminin Hakkʼa giden gönül yolculuğundaki terakkîsinin de en büyük anaparalarıdır.

Çünkü îmânın esasında da muhabbet vardır. Îman, bir bakıma Allâhʼa ve Oʼnun beğendiklerine dinlenen baki bir muhabbetle bağlılıktır. Muhabbetin kantarı ise özveridir. Dolayısıyla, seven, sevgisi miktarında özveri yapmayı, en büyük nîmet, lezzet ve saâdet öğrenmelidir.

Cenâb-ı Hakkʼı gerçekten seven bir kul, Oʼnun kendisi hakkındaki -kahır veya lûtuf- tam takdîrini de beğenir. Bu ise rızâ hâlidir. Hattâ Cenâb-ı Hakkʼa muhabbetle dolu olan bir kalp, Oʼnun kendisi hakkındaki takdîrini; kendi amaç, hayal ve heveslerinden çok daha hayırlı olarak telâkkî eder.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Altınoluk Mecmuası, Mart-2015

 

İslama Doğru

Yorum yapın