İhlaslı Müslümanların Nitelikleri

Dindarlık, kişinin Allah ile nitelikli ilişkisidir. Bir dindarlık tezahürü olan “iyilik”, kişinin kendisi ile ve cemiyetle ilişkilerini “doğru” biçimde düzenlemesini öngörür. Kişinin dindarlığındaki sadâkati yaptığı iyiliklerin niteliğine ve kıvâmına bağlıdır. İyilikleri minik görmemek ve ecrini belli Allah ’dan bilave etmek gerekir. Hadis edebiyatımızın kitâbü ’l- birr bvefatlari hoş dindarlık örnekleriyle doludur.  Samimi dindarlığı kavramak isteyen “kitâbü ’l- birr” hadislerini okumalıdır.

“Birr”, sözlükte “sadâkat” ve “itâat” demektir1. Sadâkat ve itâat kulluk ve dindarlık alametidir. Hakikat dindarlık suratını doğu veya batı istikametine yöneltmek gibi şekille ilgili hususları yerine getirmiş olmakla gerçekleşmez2. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür3. Asıl dindarlık yaşamın içinde, tüm güçlüklerin içinde dürüstlüğünü ve samimiyetini muhafaza edebilmededir. el- Birr kelimesi saf ve samimi dindarlık anlamındadır.

Dindarlık gayretiyle kişinin tâkatini zorlaması da uygun görülmemiştir. Nitekim Hz. Peygamber, “yolculukta oruç yakalamak iyilikel- birr değildir”4 buyurmuştur. İyilik ahlâkla, insanlara olan muâmelemizle de ilgilidir. Zira Hz. Peygamber “iyilik hoş ahlâktır” 5 buyurmuştur.  İyilikte ilke, hiçbir hoş ve doğru tutumu minik görmemektir. Hz. Peygamber, iyiliği küçümsememeyi de “iyilikten” saymıştır. Bir koyun paçası bile olsa komşunun verdiğini minik görmemek gerekir6. Gülersuratlı olmayı minik görmemek gerekir7. Saf ve samimi dindarlık biçimleri hadis edebiyatının kitâbü ’l- birr bvefatlarinde yer yakalamıştır.

İYİLİK HOŞ AHLAKTIR

Konulu hadis edebiyatında yer alan “kitabü ’l- birr” bvefatlari iyiliği, ihsânı ve ikrâmı hem nazarî hem de amelî yönleriyle ortaya koymuştur. İyilikel-birr dindarlığın samimiyete katlanan bir tezahüründen başka bir şey değildir. Musanniflerin bu bvefatı isimlendirme biçimleri, muhtevâyı da yansıtmıştır. Mesela Sahîh-i Müslim ’de “kitâbü ’l- birri ve ’s- sıleti ve ’l- âdâb” olarak geçer. Bu başlıkla verilen mesaj şudur: İçinde akrabalarımızın da bulunduğu cemiyetle ilişkilerimizi koparmamak, cemiyetle olan ilişkilerimizde  “âdâb” gibi yazısız ve sözsüz, içten gelen kaidelere uymak da dindarlık tezahürüdür. Bu bvefatta 166 hadis yer almıştır. İmam Tirmizî ö. 279/ 892, Sünen ’inde “Kitâbül- birri ve ’s- sıle” başlığını tercih etmiştir. Sünen-i Tirmizî ’nin bu bvefatında 138 hadis bulunmaktadır. İbn Hıbbân ise “kitâbü ’l- birri ve ’l- ihsân” başlığını tercih etmiştir. Bvefatta 336 hadis bulunmaktadır. İbn Hıbbân ö. 354/ 465 ’ın bu isimlendirme tercihine göre Allah ile ilişkilerde ibâdetin kalitesini yükseltip sevabını artırmanın yanısıra cemiyette işlenen hoş iş ve eylemleri de dindarlığın bir cüz ’ü saymak gerekir. Bağışlama, yumuşak davranma, sır saklamak, komşuluk, sohbet âdâbı gibi içtimâî yanı bulunan hadisleri serd eden İbn Hıbbân, değişik bir güzergahtan da mevzuya ışık yakalamıştır. Allah yolunda cihâddan sonra en üstün ameli, kimseye hasar vermeden Allah ’ın hakkını ve kulların hakkını ödeyerek uzlete girmek olarak görmüştür8.  İnsanların kişilikleri ve iç dünyaları birbirinden değişik olduğu için dindarlaşmada mesafe alma biçimleri de birbirinden değişik olmaktadır. Mizaç olarak sosyal yanı ağır basan kimse içtimâî faaliyetlerle dindarlığında mesafe alır. İçe dönüklüğü fazla olan da uzleti ihtiyâr ederek yol alır. Önemli olan dindarlaşma sürecinde yol almaktır.

Şimdi “kitâbü ’l- birr” bvefatlarinde yer alan bazı dindarlık biçimlerinden bahs edelim.

40 İYİLİK

İslam ’da iyilik sadece mükâfat elde etmek için yapılmaz. İyilik projelerimiz yaşamımıza da bir çeki kumpas verir. Tavır kalıplarımız yaşamımıza anlam katacak bir çerçeveye oturur. Hz. Peygamber ’e iyilik sorulduğunda “iyilik hoş ahlâktır, makûsluk, kalbini tırmalayan ve insanların duymasını istemediğin şeydir” buyurmuştur9. O halde iyilik, Hâlıkımız ve O ’nun yaratığıyla, insanla, hayvanla, nebâtâtla ve cemâdâtla geçim içinde yaşamak, fıtrattan kopmamaktır.

Bir hadiste, kırk iyilikten bahsedilmiştir, fukara bir âileye keçi bağışlamak insanı cennete sevk edecek üstün amel sayılmıştır10. Bu hadisin ravilerinden Hassan b. Atıyye ö. 130 şunu söylemiştir: “Selamı almak, aksırana duâ etmek ve yoldaki eziyeti gidermek gibi hoş amelleri saydık ta on beşe bile erişemedik”. Hadis şârihleri içinde 40 iyiliği kendilerine göre saymaya çalışanlar olmuştur. Şu sıralama buna misal olarak gösterilebilir:

Yemek yedirmek, su içirmek, selama başlamak, bir sanatı öğretmek, ayakkabısının bağı olmayana vermek, gülersurat göstermek, bir şehire yeni geleni alıştırmak, din kardeşinin gam ve kederini gidermek, fukaralara destek etmek, Müslümanın ayıplarını örtmek, mecliste otururken gelenlere yer açmak, Müslümanları sevindirmek, mazluma destek etmek, zalimin azabına mani olmak, iyi bir işe yol göstermek, küslerin arasını bulmak, bir şey isteyene vermeye eforu olmasa bile hoş sözle karşılık vermek, yanında gıybeti edilen kişiyi savunmak, ağaç dikmek, iyi işlere aracılık etmek, erkeklerin kendi aralarında, hanımların kendi aralarında tokalaşması,  Allah için Müslüman kardeşini sevmek, Allah için ziyaretleşmek, Allah için tüketme yapmak, Allah için meclis kurup oturmak, Allah için buğz etmek, samimi olmak, acıma etmek, iyiliği emredip makûsluktan sakındırmak, alışverişten kavramayan kimse için pazarlık esnasında destekçi olmak, hoş söz konuşmak bunlar arasında sayılmıştır11.

Hz. Peygamber ’in 40 iyiliği bilerek zikretmediği ve sayıldığı takdirde dahil olmayan iyilikleri minik görmeye karşı tedbir aldığını söyleyen de olmuştur12. İyilik Allah ’a giden bir yol aramaktır13. Allah ’ın güzeline gidecek olan şey, bu arayışın bizzat kendisidir. Bize düşen görev çalışmak, çevremize ihsân ve ikrâm kıvamını donatmaktır. “40 iyilik” zamanın değişmesine göre de değişebilir. Çağdaş zamanlarda hangi iyiliklere daha çok ihtiyaç olduğunu bilmek gerekir. İyilik ve ihsânın bütün renk ve zevkleriyle yaşandığı yer ailedir. Âile içinde yapılan iyilikler çağdaş zamanlarda daha çok ehemmiyet kazanmıştır.

AİLEDE İYİLİK

Âile cemiyetin esasi, anne- babaya iyilik de dinin esasıdır14. Allah ’ın rızası ana babanın rızasına bağlıdır15. Bazı hadislerin vürud sebepleri vardır.

Mesela “Cennet annelerin ayağı altındadır” hadisinin de sebeb-i vürudunu bilmek gerekir. Hz. Peygamber “cihada gitmek istiyorum” diyen sahabiye annesini sormuş, o da bakıma fukara annesini söyleyince, “ o halde ondan dağılma, zira cennet annenin ayağının altındadır” buyurmuştur16. “Baba” hakkında da önemli haberler gelmiştir.

Mesela “Baba cennetin orta kapısıdır”17 hadisini böyle değerlendirmek gerekir. Can Vermiş anne ve baba yerine onların oruç borcu tutulabilir, hacc farizası eda edilebilir18. Anne ve baba, gayr-i müslim olsa bile iyi davranmak gerekir19. Anne ölüm etmişse, teyzeye iyilik etmek gerekir, zira teyze anne yerindedir20.

ÖLÜM ETMİŞ ANNE BABA İÇİN NELER YAPILIR?

Ölüm etmiş, anne baba için şunlar yapılır: Dua edilir, istiğfar edilir, vasıyetleri yerine getirilir, yaşayan akrabaları ziyaret edilir, dostlarına ikram yapılır21. Süt anne, süt baba ve süt akrabalarına hürmet edip, ikramda bulunmak, öz anne, baba ve akrabalarına hürmet etmek gibidir22. Ebeveyninden birine bedel, hacceden kimsenin kendine de haccetmiş sevabı yazılır. Yerine bedel haccettiği kimsenin de borcu düşer23. Kocası erken ölüm etmiş ve gençliğini evlenmeksizin yetim çocukların büyütülmesinde tüketen kadın ahirette peygamberle beraberdir24.

Anne ve babanın çocuklarına dönük tüm iyilikleri de değer ifade eder. Mesela babanın özellikle kızlarına iyilik etmesinin sevabı büyüktür25. Zira yetişme çağına erişinceye kadar kız çocukları ebeveynlerinin özel ilgisine ihtiyacı bulunmaktadır. Baba evlendikten sonra da kız çocuğunu ziyaret edebilir, onun yanaklarından öpebilir26. Çocuk terbiyesi yumuşak bir otorite de gerektirir. Bu mantıkta çocuk terbiye etmek, uzun zaman alacak bir şey de değildir. Çocuklar hakkında “baba ve annelerini, cimri, ürkek ve cahil yapan Allah ’ın reyhan çiçekleridir”27 buyrulmuştur. Terbiye, çocuğa tuvaleti öğretmek gibi bir şeydir. Bu mantıkta terbiye, sadaka vermeden üstündür28. Erkeğin sürekli ailesine hayırlı davranmayı ve hayır işleri yapmayı düşünmesi gerekir29.

CEMİYETTE İYİLİK

Hadislerde cemiyete dönük iyiliklerin birçok örneği yer alır. Mesela güler surat sadakadır30. Hoş söz sadakadır31. Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunmak gerekir32. Sütünden yararlansınlar diye birine deve bağışlamanın sevabı büyüktür33. Müslümanın ayıplarını örtmek bir iyilik olduğu gibi gıybeti edilen kişiyi müdafaa etmek de bir iyiliktir34. Allah acımai, insanlar arasındaki bağlar kopmasın diye indirmiştir. Akrabasıyla bağını koparmayandan Allah da bağını koparmaz35. Yetimi bakan ve yetimle ilgilenen, dünyada cennetle müjdeli bir kimse olduğunu bilmelidir36. Yoldaki dikeni kaldırmak da bir iyiliktir37. Sağmal keçi bağışlamak bu iyiliklerdendir38. İyilik yapmak iyilik olduğu gibi günah ve makûsluktan sakınmak da iyiliktir39. Cemiyette iyilik deyince bu mevzuda hadislerde geçmiş olan iki örneği zikretmeden olmaz. Şimdi bir mukayese yapalım:

İYİLİKTE HÂKİM B. HİZÂM FARKI

Allah ile irtibatını koparmamak bir dindarlık göstergesidir. Hadislerde cahiliye yarıyıllari ile İslam dönemini mukayase etmemize imkan veren iki biyografi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Hakim b. Hizamö. 54/674 ’dır. Hakim, Mekke ’nin fethinden sonra Müslüman olmuş bir sahabidir. Hz. Peygamber ’in Mekke ’nin fethine kadar yaptığı bütün savaşlarda müşrik sbağışlamalarında yer almıştır. Fetihten sonra iyi bir İslamlaşma süreci yaşamış, Hz. Peygamber ’den istifade etme gayretinde olmuştur.

Hakîm İbnu Hizâmr.a., bir defasında Allah Resulü ’ne şu soruyu sorar:

“Ey Allah ’ın Rasûlü, cahiliye devrinde yaptığım dua, köle âzad etme, sadaka vermek gibi hayırlardan bana  sevab gelecek mi?” Bu söze Hz. Peygamber ’in cevabı şöyle oldu: “Sen zati, daha evvel yaptığın bu iyiliklerin hayrına Müslüman olmuşsun”40. Hakim b. Hizam cahiliye döneminde de iyilik yapmaktan beğenen bir insan olarak dikkat çekmiştir. Kız çocuklarını toprağa gömülmekten kurtarmış, köle azat etmiş, insanlara yedirmiştir. Olası ki Hâkim, cahiliye döneminde de Allah ’a yöneliş anlamında bir “dindarlaşma” duygusuna sahip bir kimsedir. Bu duygu onun İslam ’la şereflenmesine vesile olmuş görünmektedir.

Oysa röportaj edilmesi gereken bir başka kişilik bulunmaktadır. Abdullah b. Cüd ’ânö. ?/600 cahiliye döneminde çileye karşı koymasıyla şöhret bulmuş bir kimsedir. Hz. Peygamber ’in abonesi olmakla şeref dinlediği Hılfu ’l- fudûl teşkilatının da kurucusu olan iki kişiden biridir. Abdullah b. Cüd ’an ’ın yaptığı iyilikler belki Hâkim b. Hizam ’dan daha fazladır. Hz. Âişe cahiliye döneminde bu destansı işleri yapmış önemli şahsiyeti Hz. Peygamber ’e sordu. “Ey Allah ’ın Rasülü İbn Cüd ’ân akrabayı gözetir, yoksulu doyururdu. Yaptıkları kendisine fayda verecek mi?”. Hz. Peygamber de ‘fayda vermeyecek, zira o hiçbir zaman Allah ’ım hesap gününde beni bağışla demedi ’ buyurdu41.

Bu iki şahsiyeti mukayese edip ders çıkarmamız gerekir. Yapılan iyiliği ebedî kılacak olan ezelî ve ebedî hâlikımız ve sâhibimizle bir bağlantımızın bulunmasıdır. Bu bağlantı bulunmuyorsa yapılan iyilikler de heba olup gitmeye mahkûmdur. Bir iyilik yaparken bu iyiliği en iyi fark edecek olan Allah Teâlâ ’nın bizi takdir etmesini bilave etmek özgün dindarlık belirtisidir. Ahlâkın dinden bağımsız olduğunu söyleyenler, yaptıklarını dînî bir emelle yapmadıklarını söyleyenlere şunlar söylenebilir: Müslümanlık, yapılan iyiliklerin ezelî ve ebedî bir varlık olan Allah tarafından ebedî bir karşılığının olacağına inanmaya sabreder. Can Verdikten sonra demir, taş ve kumdan değişik bir şey olmayacağına inanan bir kimse için dünyadaki iyilikler, geçici bir mutluluğa neden olabilir. Ama insanın içinde takdir edilme duygusu da vardır. Fânî insanların takdiri de kendileri gibi fânidir. Ebediyete gönderilmemiş iyiliklerin takdir edilebilirliği de cılızdır. Demek oluyor ki kişini yaptığı iyilikler hidayetine bile vesile olur42. Allah ile hiç kontak kurmadan iyilik yapıp duran, yaptığı iyiliklerin hayrını görmeyecektir43.

KİŞİNİN DİNDARLIĞI NEYE BAĞLIDIR?

Dindarlık kişinin Allah ile nitelikli ilişkisidir. Bir dindarlık tezahürü olan “iyilik”, kişinin kendisi ile ve cemiyetle ilişkilerini “doğru” biçimde düzenlemesini öngörür. Kişinin dindarlığındaki sadâkati yaptığı iyiliklerin niteliğine ve kıvâmına bağlıdır. İyilikleri minik görmemek ve ecrini belli Allah ’dan bilave etmek gerekir. Hadis edebiyatımızın kitâbü ’l- birr bvefatlari hoş dindarlık örnekleriyle doludur.  Samimi dindarlığı kavramak isteyen “kitâbü ’l- birr” hadislerini okumalıdır.

Dipnotlar: 1 İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem, Lisânü ’l- arab, I- XV, Beyrut ts, V, 51.  2 Bakara, 2/177.  3 Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr ve Sıle, 29.  4 Buhârî, Savm, 35; Müslim, Sıyâm, 92.  5 Müslim, Birr, 14.  6 Buhârî, Hibe, 2; Müslim, Zekât, 90.  7 Ebu Dâvud, Libas, 25.  8 İbn Hıbbân el- Bustî, Sahîh thk. Şuayb Arnavut, I- XVIII, Beyrut 1993/ 1414, II, 363.  9 Müslim, Birr, 14.  10 Buhârî, Hibe: 35; Ebu Dâvud, Zekat: 42, 1683.  11 Azimâbadî, Muhammed Eşrefö. 1329/1911Avnü ’l- ma ’bûd şerhu Süneni Ebî Dâvûd, I- XIV, Beyrut 1415, VI, 68.  12 Sâatî, Abdurrahman, el- Fethu ’r- Rabbânî li tertibi Müsnedi Ahmed, eş- Şeybânî, I- XXIV, Beyrut ts,  13 Nebe ’, 78/39.  14 Buhârî, Edeb, 2; Müslim, Birr, 1. 15 Tirmizî, Birr, 3 1900. 16 Nesâî, Cihad 6, 6, 11. 17 Tirmizî, Birr, 3, 1901. 18 Müslim, Sıyam 157, 1149; Tirmizî, Zekât 31 667; Ebu Dâvud, Vesâyâ 12, 2877, Zekât 31, 1656 19 Buhârî, Hibe, 28, Edeb, 8; Müslim, Zekat, 50 1003; Ebu Dâvud, Zekât, 34, 1668.  20 Tirmizî, Birr, 6, 1905.  21 Ebu Dâvud, Edeb, 129, 5142; İbnu Mâce, Edeb, 2, 3664.  22 Ebu Dâvud, Edeb: 129, 5145.  23 Heysemî, Mecmeu ’z- zevâid, III, 282.  24 Ebu Dâvud, Edeb: 130, 5149. 25 Buhârî, Zekât: 10, Edeb: 19; Müslim, Birr: 147, 2629; Tirmizî, Birr: 13, 1916. 26 Ebû Dâvud, Edeb: 158 5222; Buhârî, Menâkıbu ’l-Ensar: 45.  27 Tirmizî, Birr: 11 1911; İbnu Mâce, Edeb: 3, 3666.  28 Tirmizî, Birr: 33, 1953.  29 Tirmizî, Menâkıb: 85, 3892.  30 Müslim, Birr: 144, 2626.  31 Buhârî, Edeb: 33; Müslim, Zekât: 52, 1005; Ebu Dâvud, Edeb: 68, 4947; Tirmizî, Birr: 45, 1971.  32 Buhârî, Rikâk 49, 51, Tevhid 36, 24, Zekât 9, Menâkıb 25, Edeb 34; Müslim, Zekât 67, 1016; Tirmizî, Kıyamet 1, 2427.  33 Müslim, Zekât: 73, 1019.  34 Müslim, Birr ve sıle, 17; Buhârî, Edeb, 34.  35 Müslim, Birr ve sıle, 23; Tirmizî, Birr ve sıle, 16.  36 Tirmizî, Birr: 14, 1918.  37 Müslim, Mesâcid: 58, 553.  38 Buhârî, Hibe: 35; Ebu Dâvud, Zekat: 42, 1683; 39 Buhârî, Zekât: 30, Edeb: 33; Müslim, Zekat: 55, 1008.  40 Buhârî, Zekat, 24, Büyû, 100, İtk, 12, Edeb: 16, Müslim, İman, 194-196, 123.  41 Müslim, Îmân, 365.  42 Buhârî, Zekat: 24, Büyû: 100, İtk: 12, Edeb: 16; Müslim, İman: 194-196, 123.  43 Müslim, Îman, 365.

Kaynak: Şemseddin Kırış, Altınoluk Dergisi, Sayı: 386

İslama Doğru

Yorum yapın