Hayatın Lezzeti Üç Şeydedir

Hayatın lezzeti şu üç şeydedir.

Hayâtın lez­ze­ti şu üç yer­de zu­hûr eder:

1) Aşk ile yaşanan bir îman­da.

2) Hu­şû ile edâ edi­len bir ibadet­te.

3) Mef­tûn edi­ci dav­ra­nış gü­zel­lik­le­riy­le ya­pı­lan hiz­met­te.

Ancak, ya­pı­lan hiz­met­le­rin Allah ka­tın­da mak­bûl ol­ma­sı, onun cid­dî bir edep ve has­sâ­si­yet­le îfâ edil­me­si­ne bağ­lı­dır. Ge­li­şi­gü­zel ya­pı­lan hizmet­le­rin, umu­lan ne­ti­ce­yi hâ­sıl et­me­si ço­ğu za­man müm­kün ol­ma­dı­ğı gi­bi, bâzen ar­zu edil­me­yen netice­ler ve­re­bi­le­ce­ği de bir ger­çek­tir.

Al­lâh’ın mah­lû­kâ­tı­na mü­sâ­ma­ha, şef­kat ve mer­ha­met­le hiz­met ede­bil­mek, kuv­vet­li bir sa­bır ve ta­ham­mül is­te­yen bir gö­nül işi­dir. Kâ­mil bir hiz­met in­sa­nı, mer­ha­met, şef­kat, fe­dâ­kâr­lık, fe­râ­gat ve di­ğer­gâm­lık gi­bi ah­lâ­kî me­zi­yet­ler­le do­nan­mış, kin ve nef­ret­ten uzak bir kişi­dir.

Esâ­sen, dî­nî ol­gun­laş­ma­dan ibâ­ret olan ah­lâk, hay­vâ­nî ha­yat­tan in­sâ­nî hayâta, ham va­sıf­lar­dan kâ­mil bir hü­vi­ye­te ge­çiş de­mek­tir. Ah­lâ­kın esâ­sı­nı da, Rabbe aşk ile yö­ne­liş­te bu­lu­ruz. Bu­nun yo­lu ise Allah yo­lun­da­ki her tür­lü gay­ret ve hiz­metlerden geç­mek­te­dir.

İşte olgun bir hiz­met in­sa­nı da, han­gi züm­re­nin için­de ya­şar­sa ya­şa­sın, her hâ­lü­kâr­da îman, heyecan ve var­lı­ğı­nı ko­ru­ya­bi­len; kal­bi­ni mal-mülk, mev­kî ve men­fa­at en­di­şe­le­rin­den uzak tu­ta­bi­len ve hiz­met bek­le­yen­le­rin, bil­has­sa muz­da­rip ve yal­nız­la­rın ses­siz fer­yat­la­rı­na ku­lak ve gö­nül ve­rebilen kim­se­dir.

Ölümü mâtem değil de “Şeb-i Arûs: Düğün gecesi” hâline getirebilmek, şerefli bir hizmet hayâtı ile ölmesini bilenlerin kârıdır. Onlar ölmeden evvel ölmenin sırrına vâkıf olmuş bahtiyar kullardır.

Rab­bi­miz, bu has­let­ler­den ge­re­ği gi­bi his­se ala­bil­me­yi cüm­le­mi­ze na­sib ey­le­sin! Hiz­met gö­tür­me im­kâ­nı­mız olup da gi­de­me­di­ği­miz her ye­rin mes’û­li­ye­ti­ni gön­lü­müz­de his­set­ti­re­rek, hepimize fi­râ­set, azim ve gay­ret do­lu bir hiz­met öm­rü lûtfey­le­sin! Gö­nül­le­ri­mi­ze hiz­met he­ye­canı bahşe­dip rı­zâ­sı­na mu­vâ­fık bir şe­kil­de gay­ret ede­bil­me­yi na­sip ve müyesser ey­le­sin!

Âmîn!..

 

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Vakıf-İnfâk-Hizmet, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın