Gece İbadeti İle İlgili Ayet ve Hadisler

Gece imanının ehemmiyeti ile alakalı ayet ve hadis-i şerifleri istifadenize sunuyoruz.

Hakkʼa muhabbetin en büyük göstergesi, özveridir. Rastgele bir insanın şahsî bir çıkarı, gecenin bir yarısında uyanıp kalkmasını îcâb ettirse, o kimse ne yapıp eder, o saatte belirli uykusunu dağılıp kalkar.

GECE İMANI İLE ALAKALI AYETLER

Cenâb-ı Hak da biz kullarını, seher sürelerinde kendisiyle buluşmaya dâvet ediyor. Âyet-i kerîmelerde şöyle emrediyor:

O müt­ta­kî kim­se­ler, ge­ce­le­ri na­maz kıl­mak ve is­tiğ­fâr et­mek için yan­la­rı­nı tat­lı ya­tak­la­rın­dan kal­dı­rır­lar. Rabʼ­le­ri­ne, azâ­bın­dan kor­ka­rak ve rah­me­ti­ni uma­rak duâ eder­ler…” es-Sec­de, 16

“Gecenin bir kısmında O ’na secde et; gecenin uzun bir kısmında da O ’nu tesbîh et! Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı hoşlanıyorlar da önlerindeki çetin bir günü âhireti ihmâl ediyorlar.” el-İnsan, 26-27

O müt­ta­kî­ler ge­ce­le­ri pek az yatar­lar, se­her va­kit­le­rin­de de is­tiğ­fâ­ra de­vam eder­ler­di.” ez-Zâ­ri­yât, 17-18

O Rahmânʼın kulları ki Rabʼlerinin huzurunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler.” el-Furkân, 64

Cenâb-ı Hak, beğendiği has kullarını, seherlerin ihyâsına dâvet ettiğine göre, demek ki seherler, Rabbimizʼe muhabbetimizin test edildiği müstesnâ sürelerdendir. Gö­nlümüzdeki Allah muhabbetinin seviyesi ne kadarsa, gecelerin imanla ihyâsına rağbetimiz de o seviyede gerçekleşir.

Bir kimse İbrahim bin Edhem Hazretleri ’ne:

“–Gece imanına kalkamıyorum, bana bir çâre öğretir misiniz?” deyince şu cevâbı alır:

“–Gündüzleri Allâh ’a isyân etme; geceleri O seni huzûrunda durdurur. Geceleyin O ’nun huzûrunda bulunmak, yüce bir onurdur. Nitekim bir hadîste; «Müʼminin onuru, geceleri kāim olmasındadır…»[2] buyrulmuştur. İşte bu onuru günahkârlar hak edemezler!..”

Demek ki gündüzleri; usumuzu, kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, dilimizi, velhâsıl tam uzuvlarımızı haramlardan ve yanlış hâllerden gözetip sâlih amellere gayret etmeliyiz ki, geceyi gafletle ziyân edenlerden olmayalım. Bilâkis seherleri, Hakkʼa vuslatın müstesnâ bir vesîlesi olarak değerlendirelim. Bunun için de başımızı yastığa koymadan evvel kalbimizi sehere hazırlayalım. Gecelerimizi gündüzlerimizden daha aydınlık ve nurlu geçirelim ki o gönül feyziyle günümüzü de ihyâ edebilelim.

GECE İMANI İLE ALAKALI HADİSLER

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin de seherlerin ihyâsına müteveccih pek çok tâlimâtı bulunmaktadır. Bunlardan birinde seherlerin feyz ve rûhâniyetinden yoksun kalmamamız için, şu nasihatte bulunmuşlardır:

“Ge­ce iba­de­ti­ne dik­kat edi­niz! Çün­kü o, siz­den ön­ce­ki sâ­lih kim­se­le­rin âde­ti­dir. Şüp­he­siz ge­ce iba­de­te kalk­mak, Al­lâh ’a yak­laş­ma­ya ve­sî­le­dir. Bu iba­det gü­nah­lar­dan alı­koyar, ha­tâ­la­ra ke­fâ­ret olur ve bedenden tasa­le­ri gi­de­rir.” Tir­mi­zî, De­avât, 101

Hakkʼa yönelmenin, duâ ve imanların en makbul ve feyizli zamanı olan seherlere, evliyâullah hazarâtı da çok önem vermişlerdir. Hak arkadaşlarından Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri;

“Geceler gündüz hâline gelmeden bana hiçbir gizem fetholunmadı.” buyurmuştur.

GECE İMANINA ALLAH ARKADAŞLARININ BAKIŞI

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ise, seherlerin gönül feyzine dinlediği iştiyâkını, Dîvân-ı Kebîrʼinde ne hoş beyân etmiştir:

Sâkî! Bardağı, aşk-ı ilâhî ile doldur!

Mestâneye ekmek lafı etmekten uzak dur!

Sun kevseri, kansın suya hep teşne gönüller,

Deryâda yüzen canlı, sudan başka ne ister.

Doldur o şerâbdan, yeniden doldur, yeniden bir sun!

Dursun gece ey Arkadaş, onu durdur, ne olursun!

Vur uykumu zincirlere vur, geçmesin anlar.

Varmaz gecenin farkına, varmaz yatanlar!..

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri emreder:

“İslâm ile onurlanan bir birey, nasıl olur da geceyi tamamen uykuya verip Allah Teâlâ ’nın emânetini muhâfaza etmez?! Cenâb-ı Hakk ’ın bize en önemli emânetlerinden biri, seherlerde kalkıp kıyâma durmaktır.”

Yeniden seherlerin ihyâsı hususunda Hak arkadaşlarından Bişr-i Hâfî Hazretleri ’nin şu hâli ise, hepimiz için çok ibretli bir ders mâhiyetindedir:

Bir kimse Bişr-i Hâfî Hazretleriʼne gelerek:

“–Gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz.” dedi.

O ise şu hikmet dolu karşılığı verdi:

“–Allah Teâlâ ’nın, geçmiş ve gelecek tam günahlarını affettiği Rasûlul­lah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, geceleri mübârek ayakları şişinceye kadar iman ettikleri hâlde, ben nasıl yatabilirim?! Zira ben, bir tek günahımın dahi, Allah Teâlâ tarafından affedilmiş olduğunu öğrenmiyorum!..”

İşte Hak arkadaşlarının seherlerinden birkaç manzara… Biz de kendi hâlimize bakıp iç muhâsebemizi yapalım; çok geç olmadan, hayat kervanı göçüp gitmeden!..

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Altınoluk Mecmuası, Sayı: 356

İslama Doğru

Yorum yapın