Efendimiz’in Hz. Aişe’ye Öğrettiği Dua

Peygamber s.a.s. Efendimiz’in Hazret-i Aişe Vâlidemize Kadir gecesini fark ettiğinde okumasını öğrettiği duâ…

Bir hadîs-i kudsîde, “Rahmetim, gazabımı geçmiştir.” Buhârî, Tevhid, 55 emreden Cenâb-ı Hakk ’ın sonsuz acıma ve mağfiret yağmurlarının başladığı bereketli üç aylara erişmenin sevincini yaşıyoruz.

3 Aylar “Rahmet Peygamberi” olan Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- ’a Kur ’ân-ı Kerîm ’in indirildiği “ümmetin ayı” olan Ramazan-ı Şerîf ’i ve “bin aydan hayırlı” Kadir Gecesi ’ni de içinde barındırıyor.

Bu mübârek zaman dilimleri, Hak Teâlâ ’ya yapılan ibadetlerin her zamankinden daha hasılatlı olduğu, faziletli vakitlerdir. Bu eşsiz rahmet mevsiminin her ayının kendine has güzelliği, kendine has sahipleri vardır. Peygamber Efendimiz:

“-Receb Allâh ’ın ayı, Şâbân benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” emrederek bu ayların her birinin güzellik ve faziletlerine işaret etmiştir.

Bizler için bu mübârek aylar; kişinin geçmişiyle alâkalı detaylı bir nefis muhasebesi yapmasına, tevbe ile geçmiş günahlarından arınmasına, kul haklarından helâlleşme yoluyla temizlenmesine, derin bir tefekkür içinde bulunarak ibadetleri ziyadeleştirmesine vesiledir.

Ayrıca “Rabbinizin mağfiretine, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allâh ’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan, Cennet ’e koşun!” Âl-i İmrân, 133 emrine boyun eğmenin, bu engin acıma ve sonsuz rahmete kavuşmak için kıpırdanmanın, hattâ koşmanın vaktidir.

Kâinâtın Efendisi Rasûl-i Kibriyâ ’nın, Receb ayından itibâren her fırsatta tekerrür ettiği:

“Allâh ’ım, Receb ve Şâbân ayını hakkımızda mübârek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir.” Bkz: Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuâb, V, 348 duasına dilimizi alıştıralım ve gelin şimdi bu mübârek günlerin faziletlerini bilmeye başlayalım:

RECEB-İ ŞERİF

“Şehrullah” yani “Allâh ’ın ayı” olan Receb-i Şerîf ’in fazîleti için Peygamber Efendimiz şöyle emretmiştir:

“Receb ayının, diğer aylar üzerine fazîleti, Kur ’an-ı Kerîm ’in diğer sözlere olan üstünlüğü gibidir.” Abdulkadir Geylânî, Gunyetü ’t-Tâlibîn, I/229, Dımeşk, 1996

Haram saygıya layık aylardan olması hasebiyle de tazîm ve saygıda son derece dikkat edilmesi gereken “Receb-i Şerif” ayını, Peygamber Efendimiz “tevbe ayı” diye nitelendirmiş, bu ayda Allah ’a iltica edip tevbe edenlere, ondan bağışlama isteyenlere:

“-Müjdeler olsun!” emretmiştir.

ORUÇ TUTMANIN ERDEMLERİ

Receb ayında, oruç yakalamanın büyük faziletleri ve mükâfâtları bulunmkatadır. Nitekim Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’den şöyle rivâyet olunmuştur:

“Receb ’den bir gün oruç tutan kimse, otuz sene oruç yakalamış gibi sevaba nâil olur.”

“Cennet ’te «Receb» isminde bir nehir vardır. Sütten beyaz, baldan daha tatlı… Bir kimse, Receb ayından bir gün oruç tutsa, Allah Teâlâ bu nehirden ona içirir.” Gunye, I/176 – 178

Bu ay öyle bereketli bir aydır ki, içinde “Regâib” ve “Mîrac” gibi iki kandil gecesi vardır.

Receb ayının ilk Cuma gecesi, rağbet olunan mânâsına gelen “Regâib Gecesi”, duaların geri çevrilmediği beş geceden biridir.

Bu geceyi değerlendirmek için; Leyle-i Regâib ’den önceki perşembe gününü oruçlu geçirip, akşam namazını edâ ettikten sonra, iki rekâtta bir selâm vermek sûretiyle on iki rekat nafile namaz kılınması tavsiye edilmiştir.

Receb ayının yirmi yedinci gecesi olan Mîrac gecesinde, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- semâya yükseltilmiş, ilâhî sırlara gark olmuş, orada Cenâb-ı Hakk ’a mülâkî olarak ümmeti için pek çok müjde ve hediyelerle dönmüştür.

Bu gecenin değerlendirilmesi için; gündüzünde oruçlu bulunmak ve gecesinde de iki rekatta bir selâm vermek üzere on iki rekat nafile namaz kılmak tavsiye edilmiştir.

ŞÂBÂN-I ŞERİF

Rasul-i Kibriyâ Efendimiz şöyle emreder:

“Şâbân ayının diğer aylara nisbetle fazileti, benim, diğer peygamberlere olan üstünlüğüm gibidir.” Gunye, I/229

Şâbân-ı Şerîf ’te mânâsını düşünerek Kur ’ân-ı Kerîm okumak, “Şaban, benim ayımdır.” emreden Kâinatın Efendisi ’ne çokça salât ü selâm getirmek, Allâhu a ’lem, büyük ecirlere vesile olacaktır.

EFENDİMİZ’İN EN ÇOK ORUÇ YAKALADIĞI AY

Peygamber Efendimiz, Ramazan ayından sonra en çok bu ayda oruç yakalamış ve hikmetini soran Âişe Vâlidemize şöyle demiştir:

“-Ey Âişe! Bir sene içinde can verecek olan kimselerin isimleri bu ayda yaşayanların defterinden silinip Azrâil -aleyhisselâm- ’a teslim edilir. Ben de oruçlu olduğum halde ismimin defterden silinip diğer deftere kaydedilmesini arzu ederim.” Gunye, I/227

Şaban ayının on beşinci gecesi, “Berâat gecesi”dir. Bu gecede Efendimizin de işaret emrettiği gibi, bir sonraki senede öleceklerin isimleri ile yaşayacakların isimleri belli olur.

Bu gece için Peygamber Efendimiz, o gece Güneş batıncaya kadar Allah Teâlâ ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar:

“Affedilmek dileyen yok mu, onu bağışlayayım!

Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim!

Belâya dûçâr olan yok mu, ona âfiyet vereyim!..” İbn-i Mâce, İkamet, 91 emrettiğini bizlere müjdelemiştir.

Bu geceden istifade için; gündüzünde oruç yakalamak, akşam namazından sonra üç Yâsîn-i Şerîf ve berâat dualarını okumak tavsiye edilmiştir. Bundan sonra vakit bulanlar kazâ namazlarından başlamak üzere, Kur ’ân-ı Kerîm okumak, zikir, tesbîhat ve eşi ibadetlerle gecelerini ihyâ edebilirler.

RAMAZANI ŞERİF

Kur ’ân-ı Kerîm ’de Ramazan ayı için:

“Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet kılavuzi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın besbelli delilleri olarak Kur ’ân ’ın kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise, sizden Ramazan ayını idrâk edenler, onda oruç tutsun…” el-Bakara, 185 buyurulmaktadır.

RAMAZAN AYININ ERDEMLERİ

Rasûlullah Efendimiz de bu ayın faziletlerini şöyle haber vermiştir:

“Şayet kullar, Ramazan ayındaki faziletleri bilmiş olsalardı, tam senenin Ramazan olmasını temennî ederlerdi.” Taberânî, el-Kebîr, 22/389

“Ramazan ayının diğer aylara göre fazileti, Allah Teâlâ ’nın, mahlûkâtı üzerine yüceliği gibidir.” Gunye, I/229

Cennet kapılarının açılıp, cehennem kapılarının kapatıldığı, şeytanların zincire vurulduğu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem cefasından kurtuluş olan bu mübârek ayda müslümanlara oruç yakalamak farz kılınmıştır. Allah Teâlâ şöyle emreder:

“Ey îmân edenler! Oruç, sizden evvel gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” el-Bakara, 183

ORUÇ TUTANLAR NEREDE?

Bir hadîs-i şerîfte de ifade emredildiği üzere:

“Cennette “Reyyân” denilen bir kapı, sadece oruç tutanlara tahsis edilmiştir. Kıyamet gününde;

“-Oruç tutanlar nerede?” denildiği vakit, oruç tutanlar kalkıp o kapıdan girerler. Onlar girdiği zaman bu kapı kapatılır ve başka kimse giremez.” Bkz: Buhârî, Savm, 4

Rûhu ’l-Beyân Tefsiri ’nde oruç için şöyle denilmiştir:

“«Oruç benim içindir.» kudsî hadîsinde oruç Allâh ’a izâfe edilmiştir. Zira oruç, Allah ’tan başka kimsenin bilemediği bir sır ve içine riyâ karışmayan bir ibâdettir. Şayet oruç tutan kişi, kalbini, sırrını ve rûhunu Allâh ’ın gayrısından uzak tutabilirse, işte bu orucun mükâfâtı Allah olur. Seçilmiş havâs kullara göre de, hakikî oruç budur.”

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI GECE

Oruçla dinlenen vücutlara ve gönüllere şifa kaynağı olan Kur ’ân-ı Kerîm, bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bu ay, “bin aydan daha hayırlı” olan “Kadir Gecesi”ni de içinde barındırmaktadır. Rabbimiz, bu gecenin kadr ü kıymetinden gâfil olmamamız için Kadir Sûresi ’ni indirmiştir.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“Kadir gecesini, Ramazan ayının son on gününde arayın!” Buhârî, Leyletü ’l-Kadr, 3 emretmiştir.

Büyükler, bu sebepten “her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil” demişlerdir.

EFENDİMİZ’İN HZ. ÂİŞE VALİDEMİZE ÖĞRETTİĞİ DUÂ

Bu gecede kendisine:

“-Kadir gecesinin hangisi olduğunu fark edersem nasıl duâda bulunayım?” diyen soran Âişe Vâlidemize, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şu duâyı öğretmiştir:

“Allâhümme inneke afüvvün, tühibbul afve fa ’fü annî: Allâh ’ım! Şüphesiz ki Sen çok affedicisin, bağışlamayı seversin. O hâlde beni de bağışla!..” Tirmizî, Deavât, 84

Bizler de Peygamber Efendimizin Hazret-i Âişe Vâlidemize öğrettiği duâyı dilden düşürmemeli ve bilhassa bu gece için özel bir ihtimam gösterip; hayır hasenâtta bulunmalı, çokça Kur ’ân-ı Kerîm okumalı, varsa kazâ namazlarımızı edâ edip, bol bol nafile namaz kılmalıyız. Kur ’ân-ı Kerîm tefsirlerinden okuyarak, Peygamber Efendimizin hayatını bilerek; tesbih, zikir ve duâ ile bu geceyi ihyâ etmeliyiz.

Bu ayda mü ’min gönüller, iftarlar, sahurlar, teravihler, mukabeleler, hatimler, fıtır sadakaları, umre programları ile huzur bulur ve “kurbiyyet yakınlık ayı” olan Ramazan ’da Rablerine yanaşmak için vesîleler ararlar.

Rabbimiz, üç ayları ibadetlerle geçiren mü ’minlerin ödülünü bu dünyada Ramazan Bayramı ile vermiştir. Bu günlerde oruç yakalamak yasaktır. Kendisine has bir namazının bayram namazı olması da bu günün değerinin bir göstergesidir.

Rabbimiz, erişmiş olduğumuz bereketli üç ayları hakkıyla idrak ve ihyâ edebilmeyi; bu ayların rahmet ve feyzinden ziyadesiyle istifade ederek nihâyetinde rızâsına kavuşabilmeyi, âhirette de baki saadet bayramına nâil olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Âmin!

Anekdot: Bu gün ve gecelerin faziletleri ve yapılacak diğer ibadetler için merhum Yusuf Demireşik öğretmenimizin “Aylar, Üç Aylar, Mübârek Gün ve Geceler” Sultantepe Yayınları isimli kitabından istifade edilebilir.

Kaynak: Merve Güleç, Şebnem Dergisi, Sayı: 134, Nisan 2016

İslama Doğru

KADİR GECESİNİN EHEMMİYETİ