Büyük Günahlar Nelerdir?

Doğruluk, müʼminlerin en mühim vasıflarındandır. Yalan söylemek ve vaatten caymak ise münâfığın vasfıdır. Peki büyük günahlar nelerdir?

Müʼminler; “…Allahʼtan daha doğru sözlü kim vardır?” (en-Nisâ, 87, 122) buyuran Cenâb-ı Hakkʼın ahlâkıyla ahlaklanmalı; Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- gibi “el-Emîn ve es-Sâdık” olmalıdır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞRU SÖZLÜ OLMASI

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i yakînen tanıyan azılı bir müşrik bile, O’nun sözünün ne kadar kuvvetli ve doğru olduğuna inanmaktaydı.

Ebû Meysere der ki:

“Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün Ebû Cehil ve arkadaşlarının yanına uğramıştı. Onlar Hazret-i Peygamber’i görünce:

«−Ey Muhammed! Vallâhi biz Sen’i yalanlamıyoruz; Sen bizim katımızda sâdık ve doğru bir kişisin. Lâkin biz, Sen’in getirmiş olduğun şeyi yalanlıyoruz.» dediler. Bunun üzerine âyet-i kerîme nâzil oldu:

«Onların söylediklerinin Sen’i üzeceğini elbette biliyoruz; doğrusu onlar Sen’i yalancı saymıyorlar, fakat zâlimler, Allâh’ın âyetlerini bile bile inkâr ediyorlar.» (el-En’âm, 33)” (Vâhidî, s. 219)

YALAN SÖYLEMEK NİFAK ALÂMETİ

Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in harfsiz ve sözsüz bir şekilde sâdece sîmâsı bile sadâkatin mücessem bir ifâdesiydi. Öyle ki, yahûdîlerin seçkin ulemâsından Abdullâh bin Selâm, O’nun gül yüzünü gördüğünde:

“–Bu yüz yalancı yüzü olamaz!” diyerek îmân etmişti. (Tirmizî, Kıyâme, 42; Ahmed, V, 451)

Kendisine peygamberlik verilmeden önceki hayâtında bile, insanlara şaka niyetiyle de olsa yalan söylemeyen bir insanın, Allâh hakkında yalan söylemesi imkânsızdır. Zîrâ Peygamber Efendimiz yalan söylemeyi nifak alâmeti saymış ve ümmetini yalandan şiddetle menetmiştir. (Buhârî, Îman, 24; Müslim, Îman, 107.)

ALLAH KATINDA YALANCILAR ARASINA KAYDEDİLENLER

Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-, bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devâm ettikçe, kalbine siyah bir nokta vurulur. Sonra bu nokta büyür ve kalbin tamâmı simsiyah kesilir. Bu kimse nihâyet Allâh katında «yalancılar» arasına kaydedilir.” (Muvatta’, Kelâm, 18)

BÜYÜK GÜNAHLARIN EN AĞIRI

Nüfey bin Hâris -radıyallâhu anh- şöyle naklediyor:

Bir gün Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“−Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi?” diye üç defâ sordu. Biz de:

“–Evet yâ Rasûlallâh!” dedik. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

“−Allâh’a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek.” buyurduktan sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve:

“–İyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalancı şâhitlik yapmak!” buyurdu. Bu sözü o kadar tekrarladı ki, daha fazla yorulup üzülmemesi için sükût buyurmalarını arzu ettik. (Buhârî, Edeb, 6; Müslim, Îman, 143)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafa -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın