Büyük Günah İşleyen Kişi İmamlık Yapabilir mi?

Büyük günah işleyen kişinin namaz kıldırması caiz midir?

Namaz kıldıracak kişinin, imamet ehliyetine sahip dini bilgisi yeterli, Kur ’an ’ı hoş okuyan, us sağlığı yerinde, ergen birisi olması gerekir. Haramı helal, helali haram saymadıkça büyük günah işlemiş de olsa müslüman bir kişi, namaz kıldırabilir; arkasında kılınan namaz da sahihtir. Hz. Peygamber s.a.s., “İyi ve makûs müttakî ve günahkâr her müslümanın arkasında namaz kılınız.” Ebû Dâvûd, Salât, 64, Cihâd, 35; Dârekutnî, es-Sünen, II, 404; Beyhakî, es-Sünenü ’l-kübrâ, IV, 29 emretmişlerdir.

Hadiste bir ilke ortaya konulmaktadır; o da, mümin olan ve namaz kıldırabilecek asgari bilgiye sahip olan bir kimsenin namaz kıldırabileceğidir Serahsî, Şerhu siyeri ’l-kebîr, I, 110-111; İbn Nüceym, el-Bahr, I, 370. Ancak imamın günah işlemekten sakınan, cemaat tarafından sevilen, hoş nezaketli bir kimse olması tercih edilir. Bu vasıflara sahip birisi varken, fâsık yani sarihçe büyük günah işleyen veya minik günahta ısrar eden kişinin imam olması Hanefi, Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre mekruhtur İbnü ’l-Hümâm, Feth, I,360; İbn Âbidîn, Reddü ’l-muhtâr, II, 298-299; Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 23.

Hanbelî mezhebine göre ise fâsık olan kimsenin fâsık olmayan kimselere imameti caiz değildir. Ancak namaz kıldıracak başka kimsenin bulunmaması hâlinde, cemaatle kılınan cuma ve bayram namazları için zarureten caizdir İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 17-23; İbn Kudâme, el-Kâfî, I, 293-294.

Kaynak: Diyanet Fetva Heyet

İslama Doğru

Yorum yapın