Bir Müslümanda Olması Gereken 31 Özellik

Hakîkî Müslümanların özellikleri nelerdir? Abdülkâdir Geylânî Hazretleri hoş ahlâklı Allah dostlarını nasıl tarif ediyor? Madde madde bir Müslümanda olması gereken özellikler…

Hakîkî bir Müslümanda bulunması gereken özellikler ve Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nden Allah dostlarının tarifi…

BİR MÜSLÜMANDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Hakîkî Müslüman âilesini, büyüklerini, yurdunu ve sancağını sever, insanlara karşı yumuşak davranır ve imkân buldukça herkese takviye eder. Annesini, babasını, büyüklerini sayar, miniklerini sever hiç kimseyi incitmez. Pakliğe son derece dikkat eder ifrata kaçmamak koşuluyla yediği içtiği, bedeni, eşyaları ve çevresi hep pak olur. Hakîkî Müslüman, kul olduğunu öğrenir ve kulluk vazîfelerini eksiksiz yapmaya uğraşır. Hiç can vermeyecekmiş gibi dünya yarın can verecekmiş gibi âhiret için çalışır. Çoluk çocuğunu ahlâklı ve misal bir Müslüman olarak yetiştirir, onlara Allah sevgisini, peygamber sevgisini, Kur’ân-ı Kerîm okumasını öğretir ve tahsil yaptırır. Yalnız akraba, dost ve komşuları ile değil, tam insanlarla iyi geçinir ve kendisiyle iyi geçinilir. Hakîkî Müslüman dininin inceliklerini bilir, nîmetlere şükreder, yediği içtiği hep helâldir, kimsenin, mülküne canına, namusuna, göz dikmez. Hak yemez. Makûsluk yapmaz kendisine yapılanlara sabreder. Hele hıyanet nedir öğrenmez. Haset edici, kıskanç ve böbürlü değildir. Öğrenerek veya öğrenmeyerek bir günah işlerse hemen tevbe eder. Büyüklerine, can vermiş olan mü’minlere, dostlarına ve çoluk çocuğuna dâimâ dua eder. Hakîkî Müslüman işlerine son derece dikkatlidir. Zamanını boş geçirmez, çalışır, fakat rızkı Allah Teâlâ’dan bilir. Üzerine aldığı işi zamanında yapar. Kul hakkından çok korkar. Kusurları bağışlar, sırları ifşâ etmez, gizler. Hiç bir zaman hasarlı söz söylemez, yazmaz ve okumaz. Kimse ile münâkaşa etmez ve kalbini kırmaz. Hakîkî Müslüman her işiyle çevresine misal olur. Kimse ile alay etmez, palavra söylemez. Fitne çıkarmaktan çok sakınır. Sabırlıdır, sinirlerine hâkimdir. Müslümanın gıybetini yapmaz. Riyâ hatırından dahi geçmez. Tatlı dilli, güler suratlı, sözü ve özü doğrudur. Son derece pespaye gönüllü, mütevâzıdır. İffet sahibi, şefkatli, cömert, dürüst ve naziktir. Hakîkî bir Müslüman, makûs mizaçlardan uzak ve iyi mizaçlara sahip olarak dünyada rahat ve huzur içinde yaşadığı gibi âhirette de sonsuz saâdete erer.

ALLAH DOSTLARININ TARİFİ

Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh- hoş ahlâklı Allah dostlarını şöyle târif etmektedir:

– Allah dostlarının tutumları ne şaşılacak şeydir. Hâlleri ne kadar da hoştur. Allah Teâlâ hazretlerinden kendilerine gelen her şey hoştur. Allah Teâlâ onları mârifetullah üsâresi ile sulamış, kendi lütfunun hücresinde yattırmış, bizzat kendisi ile ünsiyet ettirmiştir. Hiç kuşku yok ki onların Allah ile birlikte bulunmaları ve ondan başka her şeyden alâkalarını kesmeleri, elbette hoş olacaktır. Onlar, Allah’ın huzurunda, ona lâyık olmayan hiçbir harekete tevessül etmezler. Kendilerini bir heybet sarmıştır. Allah diler kendilerini diriltir, ayağa kaldırır ihya eder, uyandırır. Onlar Allah’ın huzurunda tıpkı mağaralarındaki Ashâb-ı Kehf gibidirler. O Ashâb-ı Kehf ki, Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri haklarında şöyle emretmiştir:

“Biz onları kâh sağ yanına, kâh sol yanına çeviriyorduk. Kehf Sûresi /18 Allah dostları, insanların en uslularıdır. Her hâllerinde Rabblarından mağfiret ve kurtuluş arz ederler. İşte onların himmet ve çabayı budur. Onlarca yapılması gereken en önemli şey budur. Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri hakîkî İslâm’a gönül verenlere ve alttaki hoş sıfatlarla bezenenlere mağfiret ve mükâfât taahhüt ediyor.

“Gerçekten Allah’ın emrine boyun eğen tam erkek ve bayanlar gereği üzere Allah’ı ve peygamberi tasdik eden mü’min erkekler ve mü’min bayanlar, ibâdete devam eden erkek ve bayanlar, iş ve sözlerinde sâdık erkekler ve bayanlar, sabreden erkekler ve bayanlar, mütevâzı erkekler ve mütevâzı bayanlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren bayanlar, oruç yakalayan erkekler ve oruç yakalayan bayanlar, ırzlarını gözeten erkekler ve bayanlar; çok zikreden erkekler ve bayanlar var ya, Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfât hazırlamıştır. Ahzab Sûresi / 35

Kaynak: Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri-5, s. 72

İslama Doğru

KUR’AN’A GÖRE NASIL BİR MÜMİNİZ?