Allah’ın Rızası ‘halka Hizmet’ten Geçer

Yüzakı Mecmuası, Aralık sayısında “Sadece Hak Rızâsı İçin Ulusa Hizmet” kapak mevzusuyla çıktı.

Yüzakı Mecmuası, 142. sayısını şöyle tanıtıyor:

“Nedenler kâinatında, her oluş bir başka oluşa hizmet eder. Domino taşları gibi dizilir gider oluşlar… Müsebbibü ’l-esbâb olan başka bir deyişle nedenleri yaratan Allâh ’ın takdiridir bu. Kâinât insanın hizmetine verilmiştir, musahhar kılınmıştır. Her varlık, bu hizmeti başkaldırı ihtimali olmaksızın yerine getirir. Meselâ güneş… Bizi ısıtır, aydınlatır, besler… O koskoca gök cismi biz âcizlerin hizmetini görmek için, sanki fır döner! Fakat onun hizmeti bize gibi görünse de, kulluğu Hakk ’adır. Yaratılış gayesini yerine getirmektedir.

İnsan ise bu seyranda istemiyle vardır. İstemiyle hizmet eder. Kâh zalimlere, haksız efendilere; kâh çıkar bağıyla bağlı olduğu yabanî kapılara; kâh sûret-i haktan görünen fakat bâtıl olduğunu kanıt eden sivrilikleri çuvala sığmayan hâinlere; kâh baş düşmanı olduğu hâlde şeytana… Başkasının hizmetine tenezzül etmediğini sananlar ise; en rezil efendiye, başka bir deyişle nefsine hizmetkâr olanlardır.

HAKK’IN RIZASI ULUSA HİZMETTEN GEÇER

Fakat insanın yaratılış gayesi, Hakk ’a kulluktur. Hakk ’ın rızâsı ise «Ulusa Hizmet»deri geçer.

“Güneş için ısıtmamak nasıl imkânsız ise; yüksek ruhlar için de insanlara acımamak, onlara hizmetten uzak kalmak, ızdırap ve çileler karşısında duygusuz kesilmek öyle imkânsızdır.”

Güneş bu hizmetleriyle bir şeref ve ecir kazanmaz. Fakat insan; gönül katar hizmetine, ruh katar ibâdetine, ihlâs katar kulluğuna ve ahsen-i takvîm miktarlarında hizmet eder. Bunun karşılığı, en değerli ödüldür: Hak rızâsıdır.

Tasavvufa değişik pencerelerden bakmayı îtiyâd edindiğimiz Aralık ayı, bu yıl Mevlid Kandili ’ne de ev sahipliği yapıyor. Hizmetle temâyüz eden büyük Hak arkadaşı Şâh-ı Nakşibend Hazretleri de, uluslar arası bir sempozyumla ülkemizin gündeminde. Mefhumlarımızı çalanlara karşı çaba ise devam ediyor ve hizmet de mağdur kavramlarımızdan. Bu münasebet ile, «Hakikat Hizmet» mevzuunu ele aldık bu ay:

SADECE HAK RIZASI İÇİN ULUSA HİZMET

Genel Yayın Rejisörümüz M. Ali Eşmeli; Hak rızâsı için ulusa hizmeti; Allah Rasûlü ’nün niteliklerini idrâk etmek ve bu şuurla her şeyde O ’nunla birlikte olmak biçiminde tespit etti ve şöyle vurguladı:

“Elzem olan; Rahmân ile algı, Kur ’ân ile yaşamak ve; Hazret-i Peygamber ’le; aynı îmanda, aynı ahlâkta, aynı ihlâsta, aynı yönde, aynı müjdede, aynı gayede ve her hayırda birlikte olmak. Ebediyyen.”

Muhterem Osman Nûri Topbaş Üstâdımız; «O ’nun Muhteşem Ahlâkı» Peygamberimiz ’in iletileri yönünde kurulan uygarlığımızı; acıma, infak, hizmet ve tevâzû gibi ahlâkî hasletlerin sergilendiği muazzam örneklerle anlattı.

Hazret-i Mevlânâ ’nın Gönül Deryâsı ’ndan gönüllerimize esen meltem ise:

«Hevâ ve Hevesten Kurtulmanın Takati: İlâhî Nefha»

Dosyamızda «Hizmet»; dînî, ahlâkî, tarihî kökleriyle ele alınmakta. Âyetler, hadisler ve hâdiselerle… Tasavvufun hakikat mahiyeti ortaya konmakta. Hizmet ve mutluluk, hizmet ve kulluk, hizmet ve huzur anahtar kelimeler…

Anayasa farklılığı münakaşalarına geçmişten bir ses olarak: Mecelle ve Ahmed Cevdet Paşa…

Ülkemizin içinde bulunduğu ahvâle dair, vatan müdafaasının inanç dünyamızdaki yeri ve mazlumların ahlarına sebebiyet verebilecek kötülelere karşı adâletin güçlendirilmesi…

Şiirler de Mevlid Kandili vesilesiyle, na‘t-ı Peygamberî ’yi ve millî-mânevî coşkuları terennüm etmekte…

Hizmetten kaçmak; bahane beyan ederek ızdırap ve sefâletlerin etrafına yanaşmamak; mazlumlardan, fukaralardan değil de, zalimlerden, aymazlardan olmak… Hak ’tan uzaklaştırıcı bu belâlardan muhafaza olabilmek için; Emîr Külâllerin, Ahmed Yesevîlerin, Şâh-ı Nakşibendlerin, Üftâdelerin, Abdullah Dehlevîlerin bir iletiyi var: Gönül al ve hizmete koş!”

Ayrıntılı Bilgi: www.yuzaki.com.tr

 

İslama Doğru

Yorum yapın